การเสียภาษี Cryptocurrency


อ้างอิงจาก พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับบที่ 19 พ.ศ.2561)

1. Cryptocurrency และหรียญ ICO เรียกว่า ทรัพย์สินดิจิตอล

ทรัพย์สินดิจิตอลที่อยู่ในเกณฑ์ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ได้แก่ Cryptocurrency และ Digital Token ซึ่งในที่นี่ขออนุญาตเรียกว่า coin

Cryptocurrency คือ coin ที่เกิดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนเสมือนเงิน เช่น Bitcoin ,Litecoin ,Ethereum ,Ripple ,Usdt

2. กำไรจากการขาย coin ให้หักภาษี 15%

หากขาย coin แล้วได้กำไรเนื่องจากขายได้กำไรมากกว่าต้นทุนที่ซื้อมา ก่อนนักลงทุนจะได้รับเงิน ผู้ขายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย15% จากกำไรด้วยก่อนจะจ่ายเงินให้ลูกค้าที่เป็นนักลงทุน (มาตรา40(4)(ฌ) 50(2)(ฉ) ประมาลรัษฎากร)

3. ผลประโยชน์ที่จ่ายจากการถือ coin ให้หักภาษี 15%

หาก coin ที่ถือไวมีสิทธิได้รับผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งกำไรแก่ผู้ถือ เช่น ถ้า coin นั้นจะได้รับเงินปันผลจากผู้ออก coin ถ้ากิจกรรมนั้นมีกำไรโดยแบ่งข่ายให้ตามสัดส่วนจำนวน coin ที่ถืออยู่ กรณีนี้ผู้ออก coin จะต้องหักภาษีไว้ 15% จากส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์นั้นด้วยก่อนจะจ่ายเงินให้ลูกค้าที่เป็นผู้ถือ coin (มาตรา40(4)(ฌ) 50(2)(ฉ) ประมาลรัษฎากร)

4. ถูกหักภาษี 15% ไปแล้ว ต้องนำมายื่นภาษีประจำปีด้วยอยู่ดี

รายได้จาก coin เหล่านี้แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ไปแล้ว นักลงทุนต้องเอามายื่นภาษีประจำปีด้วยอยู่ดี เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้สิทธิ์ไม่ต้องยื่นภาษี (ซึี่งในส่วนนี้จะแตกต่างกับรายได้จากการลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลอย่างชัดเจนที่สามารถปล่อยให้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายได้โดยไม่ต้องนำมายื่นภาษีอีกก็ได้ ดังนั้น การหักภาษีเงินดิจิตอล ณ ที่จ่าย 15% จึงเป็นเพียงการชำระภาษีหน้าเท่านั้น ยังไม่ใช้ภาษีสุดท้าย)

5. รายได้จาก coin หักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลย

เนื่องจาก coin เหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็น เงินได้ประเภทที่4 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับพวกดอกเบี้ยและเงินปันผลซึ่งหักต้นทุน ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้อยู่แล้ว จึงทำให้รายได้จาก coin เหล่านี้หักต้นทุนค่าใช้จ่ายใดๆไม่ได้เลย มีเพียงกรณีกำไรจากการขาย coin เท่านั้นที่ให้หักยกเว้นต้นทุนค่าซื้อ coin ได้ ดังนั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆแม้ว่าจะมีต้นทุนเกิดขึ้นจริง เช่น ค่าเครื่องขุด ค่าไฟฟ้า ค่าเช่า ก็ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อลดหย่อนได้

สรุปคือ การขาย coin กำไรจากการขาย หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการถือ coin จะถูกเก็บภาษี15% และจะต้องนำไปยื่นภาษีประจำปีด้วย แต่หากนักลงทุนสามารถโอนย้ายไปอยู่ในรูปแบบของ Wallet ที่สามารถนำ Cryptocurrency ใช้งานได้ตามร้านค้าชั้นนำหรือแลกเปลี่ยนผ่านตลาด OTC ก็น่าจะหลุดจากเกณฑ์ตรงนี้ไปได้

  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480