EP 16 การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อัพเดตเมื่อ: พ.ค. 14หลายคนคุ้นเคยกับการซื้อขายของออนไลน์ แต่เคยรู้มั้ยว่า สัญลักษณ์สีม่วงที่เรามักจะเห็นตามร้านค้าออนไลน์ใหญ่ ที่เขียนว่า DBD คือ ตราสัญลักษณ์ของร้านค้าที่ผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งร้านไหนที่มีสัญลักษณ์นี้ จะช่วยการันตีให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจได้และตัดสินใจในการเลือกช้อปได้อย่างปลอดภัยเรามารู้จักการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กันเบื้องต้นดีกว่า

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์?


1.การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2.การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)

3.การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (WebHosting)

4.การเป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต (E-Marketplace) เช่น Lazada ,Shopee


จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์อย่างไร?


1.สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อ click ที่เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้

2.กรมฯ จะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียน มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล แยกตามประเภทธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th/edirectory นำไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง

3.ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่อง หมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมฯ ได้ซึ่งเครื่องหมาย Trustmark นี้จะมีความ น่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย Registered กล่าวคือ จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมฯ กำหนด เท่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (www.trustmarkthai.com)

4.การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ตัวอย่างเวปไซต์ที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


1. มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่น ๆ

2. มีระบบการชําระเงิน ออฟไลน์หรือ ออนไลน์เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชีการชําระด้วยบัตรเครดิต หรือ e-cash เป็นต้น

3. มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ)

4. มีวัตถุที่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และมีรายได้จากการโฆษณานั้น

5. รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ หรือเพียงโฆษณาว่าเป็นผู้รับจ้างออกแบบเว็บไซต์ (ถือว่าการออกแบบเว็บไซต์นั้นมีช่องทางการค้าปกติบนอินเทอร์เน็ต)

6. เว็บไซต์ให้บริการเกมส์ออนไลน์ที่คิดค่าบริการจากผู้เล่น (เจ้าของเว็บไซต์ต้องจดทะเบียน)

7. เว็บไซต์ที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การ Download เพลงโปรแกรม เกมส Ringtone Screensaver SMS เป็นต้น


ตัวอย่างเวปไซต์ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


1. มีเฉพาะหน้าร้านโชว์สินค้าของตนเอง แต่ทําการค้าในช่องทางปกติ (ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต) แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้เช่น สนใจโทร.ติดต่อ… หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่....

2. การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุที่ประสงค์หลักของกิจการและไม่ใช่ช่องทางค้าปกติแม้จะมี banner ของผู้อื่นมาติดและมีรายได้จาก banner ก็ตาม

3. การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่นเพื่อการสอน ประกาศรับสมัครงาน

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า

5. เว็บไซต์ส่วนตัว (ส่วนบุคคล) ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว การงาน การศึกษา หรือความสนใจส่วนตัว

6. เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่เสียค่าสมาชิก และค่าใช้จ่ายอื่นใด


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจดทะเบียน

1.คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) และ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ (เอกสารแนบ)

2.สำเนาบัตรประจำตัว

- กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- นิติบุคคล ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือของกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด (ไม่ต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)

3.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4.หนังสือชี้แจง (กรณียื่นล่าช้าหรือเกินกำหนด)


กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ตาม (1) ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ

4. ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย


สถานที่ยื่นจดทะเบียน

1. ผู้ประกอบการที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสํานักงานเขตต่างๆ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/fiic

2. ผู้ประกอบการที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพฯไม่ว่าจะตั้งอยู่อำเภอใดให้ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ เพียงแห่งเดียว

เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จสิ่งที่จะได้รับคือ


1.ใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403) ตัวอย่างใบทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม


จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วจะต้องเสียภาษีไหม?


การจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เสียภาษี แต่หากประกอบกิจการแล้วเกิดรายได้ ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด


การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ทำให้ร้านค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและยังเป็นร้านค้าออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย อีกทั้ง ยังสร้างความมั่นใจในการช้อปปิ้งต่อผู้บริโภคอีกด้วย ดังนั้น หากท่านเป็นร้านค้าหรือบริการที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรจะดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองอย่าลืม กด Like แฟนเพจ ทนายตัวร้าย- Bad Lawyer

และกด ซับไคร้ ช่อง Gogz channel นะคะ ......


สำหรับวันนี้ จบแยกกกก ค่ะ


"กรุณาทำความเข้าใจกฎหมาย ก่อนกฎมั่วครอบงำนะคะ"


#ทนายตัวร้ายกับกฎหมายCrypto


  • lineoa

Verified by

269-2693880_dbd-registered-dbd-registere

Payment Methods

Delivery Services

Partner

© 2019 By Godz. Proudly made in Thailand.   Smart Success  Associate Co,.Ltd 159 Moo8 ,Khe Lek ,Mae Taeng ,Chiang Mai 50150 , Tel.052010480